3201620 
26" Holy Family
(1ea) Used on Mantle
   
     
 
 
     
F3026052  
24" Poinsettia
(5ea) Used on Mantle
   
     
 
 
     
F3122607  
30" Gem Leaf Spray
(7ea) Used on Mantle
   
     
 
 
     
F3208059 
27" Beaded Spray
(2ea) Used on Mantle
   
     
 
 
     
F3226068 
32" Glittered Eucalyptus
(7ea) Used on Mantle
   
     
 
 
     
G3002546  
4' Glittered Berry Garl
(2ea) Used on Mantle
   
     
 
 
     
G3200290 
6' Pre-Lit Pine Garland
(1ea) Used on Mantle
   
     
 
 
     
M2802615  
31" Mixed Long Needle Pi
(2ea) Used on Mantle
   
     
 
 
     
R3271788 
4" Plaid Wired Ribbon
(1ea) Used on Mantle